Literatura

BIBLIOGRAFIA

Barański K., Rola partnerstwa w rozwoju regionu, w: Partnerstwo szansa rozwoju regionu, J. Karwowski, (red.), Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2006

Bielecki W. T., Przedsiębiorczość w wirtualnym środowisku, Wyd. Naukowe Zarządzania UW,  Warszawa 1999

Birkholzer K., Lokalny rozwój gospodarczy i jego potencjał, w: E. Leś, M. Ołdak, Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, Collegium Civitas, IPS UW, Warszawa 2006

Błażejowska M., Społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego, w: Problemy rolnictwa światowego, t. XV, H. Manteuffel Szoege, W.E. Tyner (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006

Bolick C., Przepisy: ograniczanie biurokracji, w: Praca zbiorowa, Przedsiębiorczy Samorząd Instrukcja obsługi, Centrum im. Adama Smitha we współpracy z ASPEKT

Bojewska B., Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, M. Strużycki (red.), Difin, Warszawa 2002

Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998

Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2002

Brol R., Zarządzanie rozwojem lokalnym – definicje, cele zasady i procedury, w: Zarządzanie rozwojem okalnym, R. Brol (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999

Dominiak P. Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2005

Drucker P. F. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992

Duczkowska-Małysz K., Rolnictwo wieś państwo. Wokół interwencji państwa w sferę wsi i rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998

Dziemianowicz W., Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne –inwestorzy  zagraniczni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

Dziemianowicz W., Kierzkowski T., Knopik R, Jak przygotować lokalny program rozwoju przedsiębiorczości? Poradnik dla gmin i powiatów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003

Filipiak B., Wstęp, w: Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu: rozwój, wsparcie, instrumenty. Wyd. Difin, Warszawa 2009

Gajdzik B., Rynkowy kontekst zarządzania gminą, „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2008

Gawroński H., Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.

Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011

Godlewska-Majkowska H., Przedsiębiorczość indywidualna a cechy społeczno-demograficzne przedsiębiorców, w: Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, I. Lichniak (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011

Gordon G.L., Strategiczny plan dla gminy. Jak osiągnąć sukces?, Municypium, Warszawa 1998

Gorzelak G., B. Jałowiecki, M. Kozak, M. Smietkowski, Władze miast wobec zagrożenia degradacją społeczno- gospodarczą w warunkach transformacji systemowej, „Studia Regionalne i Lokalne”, 2007, nr 3

Gościniak-Kasprzyk D., Przedsiębiorczość po polsku, Studio Emka, Warszawa 2002.

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Karpiuk M., Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008

Kantorowicz J., Żuk D., Jak uwolnić przedsiębiorczość w Polsce?, Fundacja FOR, Warszawa 2008

Kłodziński M., Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006

Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008

Kopańska A., Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2003

Kot J., Zarządzanie rozwojem gminy a polityka planowania strategicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003

Kożuch A., Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego, w: Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, A. Kożuch, A. Noworól (red.), Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2011

Krajewski K., Determinanty rozwoju MŚP, Referat na konferencję „Małe i średnie przedsiębiorstwa na tle przeobrażeń systemowych w polskiej gospodarce”, Warszawa 1999 r., http://www.medianet.pl/~multikra/ips2.htm

Krajewski K., Gmina jako podmiot tworzący warunki rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, w: Praca zbioroa Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia Prof. dr hab. Jana Śliwy Przedsiębiorczość-aspekty finansowe i społeczne, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2010

Krajewski K., Kreowanie miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Wynagrodzenia”, 1999 nr 19 dodatek miesięczny nr 9

Krajewski K., Lokalny program wspierania MSP, „Gazeta Samorządu i Administracji”, 2000, nr 5

Krajewski K., Progi i bariery, Małe firmy na wsi i w małych miastach, „Twój Biznes”, 2000, nr 21

Krajewski K., Rola samorządu gminnego we wspomaganiu przedsiębiorczości lokalnej, w: Praca zbiorowa pod red. A. Nowaka i M. Szałańskiego Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw na Mazowszu, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2009

Krajewski K., Użyteczność serwisów internetowych gmin Regionu Płockiego dla przedsiębiorców, w: Praca zbiorowa pod red. A. Nowaka i M. Szałańskiego, Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju regionu płockiego, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2010

Krajewski K., Śliwa J., Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2004

Krukowski K., Strategie rozwoju gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, Ośrodek Badań  Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 2007

Kuciński K., Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości, IFGN, Warszawa 1997

Kuczowic J., Kuczowic K., System wspierania działalności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie śląskim ,w: Rozwój przedsiębiorczości lokalnej w regionie pod red. K. Kowalskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa, Górnicza 2006

Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2000.

Laszuk M., Paciorkiewicz Z., Czynniki i bariery przedsiębiorczości w gospodarce regionalnej i lokalnej, w: Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, Z. Strzelecki (red), Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011

Maciejowski T, Firma w Internecie. Budowanie przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004

Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999

Matusiak K.B., Matusiak M., Pojęcie i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości akademickiej, w: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy, P. Niedzielski, E. Stawasz, K. Poznańska (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, Ekonomiczne problemy usług nr 8, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007

Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, Wyd. Presspublica, Warszawa 1996

Miszczuk A. M. Miszczuk  M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007

Niedzielski E., Przedsiębiorczość gospodarcza i bezrobocie na terenach wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000

Odzimek W., Po co tworzyć lokalny program przedsiębiorczości, „Gazeta Prawna”, 2006, nr 53

Osborne D., Gabler D., Rządzić inaczej, jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań 2007

Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001

Pasieczny J., Profile gmin w Polsce – zarządzanie rozwojem o znaczeniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania  UW, Warszawa 2008

Piasecki A., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, PWN, Warszawa 2009

Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010

Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2002

Piotrowska-Trybull M., Ignasiak-Szulc A., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w regionie, w: Przedsiębiorczość w rozwoju regionów, red. A. Ignasiak-Szulc, M. Piotrowska-Trybull, Warszawa , AON, 2009

Plawgo B. (red.), Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie powiatu łomżyńskiego, PWSIiP w Łomży, Łomża 2005

Potoczek A., Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Agencja TNOiK, Toruń 2003

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010

Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004

Safin K., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008.

Salamon J., Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, 2009, nr 5

Schundler B., Rozwój gospodarczy: bogactwo miast w: Przedsiębiorczy Samorząd Instrukcja obsługi, Centrum im. Adama Smitha we współpracy z ASPEKT, Warszawa 2007

Słonimska B., Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, „Samorząd Terytorialny”, 2007, nr 3,

Stanowicka-Traczyk A., Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Olsztyn 2006

Strzelecki Z., Współpraca bliźniacza gmin – komentarz w: Współpraca samorządu gminnego, A. Skorupskiej (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2005

Sztando A.: Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych , „Samorząd Terytorialny”, 1999, nr 7-8

Sztando A., Lokalny interwencjonizm samorządowy, czyli kształtowanie gminnego rozwoju gospodarczego, „Studia Lokalne i Regionalne”, 2000, nr 1

Szot-Gabryś T., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem i gminą. Analiza porównawcza, „Przegląd Organizacji”, 2002, nr 10

Szromnik A., Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, w: Kreowanie wizerunku miast, A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011

Szromnik A., Marketing terytorialny – geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, T. Domański (red.), Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997

Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Kraków 2008

Śliwa J., Fundusze unijne bez tajemnic, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2008

Tyszka T., Psychologia ekonomiczna, w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, GWP, Gdańsk 2002

Wojsyk K., Promocja miejscowości, gminy i regionu w Internecie, w: Internet w mojej gminie. Sposoby wykorzystania technik informatycznych w rozwoju samorządu, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2005

Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003

Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, w:  Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Zalewski A. (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005

Zalewski A., Problemy zarządzania gospodarką, w: Podstawy ekonomii i zarządzania w gospodarce komunalnej, Z. Grzymała (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001

Ziółkowski M., Proces formułowania strategii rozwoju gminy, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2000

OPRACOWANIA STATYSTYCZNE

Bank Danych Lokalnych, GUS, [online], http://www.stat.gov.pl/bdr

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym, GUS, Warszawa 2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2009, Ministerstwo  Finansów, Warszawa 2010

Zbiorcze zestawienie dostępnych instrumentów wsparcia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2010, GUS, Warszawa 2011

ZASOBY INTERNETOWE

http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Pakiet+na+rzecz+rozwoju+przedsiebiorczosci/Partnerstwo+publicznoprywatne/

http://www.parp.gov.pl

http://www.samorzady.org.pl

http://www.uokik.gov.pl.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.